แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร

ช่วงต้นปีแบบนี้ ก็อยู่ในช่วงของการวางแผนงานต่อเนื่องมาจากปลายปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าเกือบทุกบริษัทตอนนี้เป้าหมายของปี 2557 นั้นได้ออกมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางด้านกำไร ยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน หรือเป้าหมายการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ฯลฯ เป้าหมายเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าเราไม่มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำเป้าหมายใหม่ในปีนี้

แล้วฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องวางแผนอะไรบ้าง เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ HR เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนแผนงานได้จริงๆ ที่เขาเรียกกันว่า Strategic Partner จริงๆ ไม่ใช่แค่เป็นคนบริหารงานในลักษณะแค่งาน Admin เท่านั้น ดังนั้น HR จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ต้องเข้าใจแผนกลยุทธ์ของบริษัทอย่างชัดเจน แผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงได้วางไว้ว่า ปีนี้เราจะมุ่งไปทางใด จะเน้นอะไรเป็นพิเศษ และจะต้องบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กรอะไรบ้าง ฯลฯ เป้าหมายทั้งหมดที่ผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้นั้น ฝ่ายบุคคลจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มองเห็นภาพของธุรกิจที่กำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น จากนั้นจึงต้องมาพิจารณาว่า แผนกลยุทธ์ที่วางไว้นั้น แต่ละฝ่ายในองค์กรจะต้องมีภารกิจอะไรบ้างที่จะทำให้แผนนั้นไปสู่เป้าหมายได้ เรียกได้ว่าจะต้องมองเห็นแผนงานของฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทของตนเองอย่างชัดเจน
  • วางแผนทางด้านการบริหารคน จากนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องคิดต่อว่า ในการที่จะสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้นั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละงาน ตั้งแต่งานสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ งานด้านการพัฒนาพนักงาน งานด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งงานด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และเมื่อคิดและวางแผนได้แล้ว ก็คงต้องไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะได้ทำการปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนของแต่ละฝ่าย
  • แผนงานที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายธุรกิจ แผนงานอะไรบ้างที่เป็นแผนงานที่สำคัญทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จริงๆก็สำคัญเกือบทุกด้านอยู่แล้ว แต่แผนงานที่เอื้อ และมีส่วนสนับสนุนกับการทำธุรกิจให้สำเร็จโดยตรง ก็มีแผนกำลังคน และแผนการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทได้ทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ มิฉะนั้นถ้าองค์กรขาดกำลังคนที่สำคัญ ก็มีผลทำให้ธุรกิจไม่สามารถเดินหน้าไปได้ตามแผน อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ แผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เมื่อเรารู้แล้วว่า แผนกลุยุทธ์ของบริษัทในปีนี้คืออะไร ฝ่ายบุคคลก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องและประเด็นสำคัญที่จะต้องพัฒนาพนักงานให้พร้อมในการที่จะสร้างผลงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
  • แผนสนับสนุนในระยะยาว นอกแผนงานที่สนับสนุนแผนธุรกิจในระยะสั้นแล้ว HR จะต้องมีการกำหนดแผนงานระยะยาวเพื่อรองรับในเรื่องของอัตรากำลัง และคุณภาพของพนักงานในบริษัทเพื่อให้องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ในระยะยาวได้อีกด้วย แผนงานเหล่านี้ก็ได้แค่ แผนทางด้านการบริหารค่าตอบแทนที่จะต้องกำหนดในยาวหน่อยเพื่อให้มีแผนในการจ่ายทั้งด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ ปรับเปลี่ยน และต้องอาศัยเวลาดังนั้นต้องมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อรองรับไว้ด้วยเช่นกัน นอกจากเรื่องค่าตอบแทนแล้ว ก็ต้องไม่ลืมแผนทางด้านการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพของพนักงาน เนื่องจากองค์กรต้องการรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งขององค์กรไว้ ดังนั้นแผนการพัฒนาให้พนักงานก้าวหน้าทางสายอาชีพจึงต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำให้พนักงานมั่นใจว่าอยู่ทำงานในองค์กรนี้แล้วสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างที่ตนหวังไว้ และแผนสุดท้ายก็คือ แผนในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เรื่องนี้เป็นเรื่องยาวออกไปอีก เพราะความผูกพันของพนักงานจะสร้างกันในระยะสั้นๆ คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น HR จึงต้องศึกษาและสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และนำเอาผลจากการสำรวจนั้นมาจัดทำเป็นแผนงานเพื่อการพัฒนา Engagement Score ขององค์กรให้สูงขึ้นให้ได้

ประเด็นที่สำคัญกว่าแผนงาน ก็คือ มีแผนแล้วก็อย่าลืมนำแผนที่ได้วางแผนไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยนะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s