วางแผนธุรกิจแล้วอย่าลืมแผนทรัพยากรบุคคลด้วย

ปลายปีแบบนี้ทุกๆ ธุรกิจต่างก็เริ่มวางแผนกลยุทธ์กันว่า ในปีถัดๆ ไปนั้นธุรกิจของเราจะทำอะไร จะมีแนวทางในการที่จะเอาชนะคู่แข่งอย่างไร และจะมีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ธุรกิจทั่วไปก็มักจะมองในเรื่องของผลกำไร ยอดขาย ที่จะต้องเพิ่มขึ้นในปีถัดไป

บางองค์กรมีการนำเอาเครื่องมือต่างๆ ในการวางแผนกลยุทธ์มาใช้กัน อาทิ Balanced Scorecard Goal Setting MBO ฯลฯ เครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่ดี แม้ว่าบางอันอาจจะดูเก่าไปบ้าง แต่ขอให้ใช้มันจริงๆ มันก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่เช่นกัน

จากเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ ก็จะออกมาเป็นแผนงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ฝ่ายงานที่อยู่แนวหน้าขององค์กร เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต รวมทั้งฝ่ายที่สนับสนุนโดยตรงให้กับงานในสายงานหลักอาทิ งานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง งานจัดซื้อ ฯลฯ แต่ละหน่วยงานเหล่านี้ ต่างก็ไปจัดทำแผนงานของตน โดยเอาเป้าหมาย และแผนงานของบริษัทเป็นตัวตั้ง แล้วก็คิดต่อว่า ถ้าองค์กรต้องการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น หน่วยงานของเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน และวิธีการทำงาน หรือต้องเพิ่มเติมแนวทางการทำงานอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลได้

คำตอบที่ได้มาก็คือ แผนกลยุทธ์ของฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กร แต่จะมีองค์กรอยู่จำนวนหนึ่ง ที่วางแผนกลยุทธ์หลักแล้ว กลับลืมที่จะวางแผนเรื่องของทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลก็คือ มีแต่แผนงานที่ดี แต่ขาดแผนคน ต้องอย่าลืมว่า แผนงานที่ดีนั้น จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีคนทำตามแผนได้ ดังนั้น สิ่งที่องค์กรจะต้องทำต่อหลังจากที่ได้แผนกลยุทธ์ขององค์กรมาแล้ว ก็คือ ต้องมากำหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อด้วย โดยอาจจะให้ฝ่ายบุคคล ร่วมกับฝ่ายงานหลักต่างๆ หารือกัน ว่าปีถัดไปจะต้องบริหารคนอย่างไรกันบ้าง โดยอาจจะใช้แนวทางคำถามง่ายๆ ดังต่อไปนี้ ก็น่าจะพอช่วยให้เรามองเห็นแผนของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนมากขึ้นได้

  • แผนกำลังคน จากแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด กำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการขับเคลื่อนแผนงานที่ต้องการในปีหน้าหรือไม่ ถ้าไม่พอ จะต้องเพิ่มอัตรากำลังในหน่วยงานใด และตำแหน่งอะไร และคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไร เพื่อทำให้แผนงานสำเร็จได้
  • แผนการสรรหาคัดเลือก ด้วยแผนกลยุทธ์ที่เรากำหนดไว้ทั้งหมดนั้น ถ้าเราต้องการกำลังคนเพิ่มเติม ด้วยคุณสมบัติที่กำหนดไว้นั้น เราจะไปสรรหาคนเหล่านี้ได้จากแหล่งไหนบ้าง ต้องเน้นแหล่งใด และหามาแล้ว เราต้องใช้วิธีการใด ในการคัดเลือก จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกพนักงานหรือไม่ ถ้าต้องเปลี่ยน จะใช้วิธีการอะไร อย่างไรบ้าง ต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้การสรรหาคัดเลือกพนักงาน ออกมาได้คนอย่างที่องค์กรต้องการ เพื่อมาขับเคลื่อนแผนงานที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ
  • แผนการพัฒนาพนักงาน คำถามถัดมาที่ต้องถามก็คือ ด้วยแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้นั้น องค์กรจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามี พนักงานของเรามีความรู้เหล่านี้แล้วหรือยัง ถ้ายัง เราจะต้องพัฒนากันอย่างไรให้พนักงานมีความรู้ และทักษะใหม่ๆ ในการทำงาน เพราะแผนงานที่กำหนดไว้ ปกติจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นถ้าเราต้องการให้แผนงานสำเร็จได้ เราก็ต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานนั้นให้ได้จริงๆ ยิ่งถ้าเราไม่ต้องมีการรับพนักงานใหม่ๆ เข้ามาด้วยแล้ว ยิ่งต้องพิจารณาเรื่องของการพัฒนาพนักงานให้มาก เพราะพนักงานก็เป็นคนเดิมทั้งหมด ถ้าทุกอย่างทำเหมือนเดิม คิดเหมือนเดิม ทำงานแบบเดิม แล้วแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้นั้นจะบรรลุได้อย่างไร
  • แผนการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แผนงานเรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณาประกอบกับเรื่องของเป้าหมายของคนที่เราต้องการ ว่าด้วยแผนงานใหม่ของเรานั้น เราต้องการคนแบบใหม่ๆ เข้า แล้วคนแบบใหม่นี้ เราต้องไปแข่งขันกับใครในการไปหาคนเหล่านี้มาทำงาน และธุรกิจที่เราแข่งด้วยนั้นเขาจ่ายค่าตอบแทนกันอย่างไร ก็ต้องมีการพิจารณาให้ดี เพราะถ้าเราไม่สามารถใช้ระบบค่าตอบแทนในการดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานไว้ให้ดี แผนงานของธุรกิจเราก็อาจจะไม่สำเร็จก็เป็นได้ ดังนั้น เราก็คงต้องมาดูว่าเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทเราปัจจุบันเป็นอย่างไร แข่งได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ก็คงต้องมีการวางแผนปรับปรุงระบบ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้ดีขึ้น
  • แผนการบริหารจัดการและการสร้างแรงจูงใจ และความผูกพันของพนักงาน เมื่อมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบหลักๆ แล้ว ต้องไม่ลืมกำหนดแผนงานในการสร้างความรู้สึกที่ดีในการทำงานของพนักงานด้วยนะครับ โดยอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่ายในบริษัท ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการของตนเอง โดยเน้นไปที่เรื่องของการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรให้ได้ ซึ่งผมคิดว่าแผนนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด แต่ถ้าทำได้แล้ว มันจะเกิดผลดีต่อองค์กรมากที่สุดเช่นกัน

อย่าลืมนะครับว่าแผนธุรกิจขององค์กรนั้น จะไปถึงได้หรือไม่ได้นั้น ล้วนแต่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยบริหารจัดการ มาลงมือทำงานให้เกิดผลให้ได้ ถ้ามีแต่แผนธุรกิจ โดยลืมวางแผนเรื่องของคนประกอบไปด้วย ธุรกิจก็อาจจะเดินไปด้วยความลำบาก และจะบรรลุเป้าหมายได้ยากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s