ให้ความรู้แก่กลุ่มหัวหน้างาน ดีแล้ว แต่อย่าลืมพนักงานด้วย

Grow coach

เรื่องราวต่างๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฯลฯ ผมขออนุญาตเรียกรวมๆ ว่ากลุ่มหัวหน้างานนะครับ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องดูแลทั้งงาน และทั้งพนักงานที่ทำงานในหน่วยงาน

เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ปัจจุบันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของฝ่ายบุคคลอีกต่อไป แต่หัวหน้างานทุกระดับจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของคนที่เป็นหัวหน้างาน ที่จะต้องบริหารคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา

ผลก็คือ คนกลุ่มนี้จะได้รับการฝึกอบรมอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการบริหารคนมากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่ ในเรื่องของการบริหารคนนั้น เราให้ความรู้เฉพาะกลุ่มหัวหน้านั้น ผมมองว่าไม่เพียงพอเท่าไหร่ จริงๆ แล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารคนของบริษัทด้วยเช่นกัน ซึ่งก็คือ กลุ่มพนักงานทุกคนที่ทำงานในบริษัทนั่นเอง

เรามักจะลืมกลุ่มพนักงานไป เวลาที่จะต้องฝึกอบรมในเรื่องของการบริหารคน กลุ่มพนักงานก็มักจะไม่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องนี้มากนัก เพราะเรามักจะมองว่าเขาเป็นระดับพนักงาน ยังไม่ได้เป็นหัวหน้า ดังนั้นเรื่องของการบริหารคนก็ยังไม่จำเป็น แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นกลุ่มคนที่ถูกบริหารโดยหัวหน้า และถ้าเราจะบริหารพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามที่เราต้องการจริงๆ แปลว่า กลุ่มพนักงานเองก็ต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการในการบริหารคนของบริษัทด้วยเช่นกัน

เราลองมาดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่เรามักจะลืมกลุ่มพนักงานไป

  • อบรมแต่การเป็นหัวหน้างานที่ดี และไม่ค่อยมีการอบรมเรื่องการเป็นพนักงานที่ดี การฝึกอบรมทักษะในการเป็นหัวหน้างานนั้น เป็นเรื่องที่เกือบทุกบริษัทจะให้ความสำคัญมาก เพราะต้องการให้พนักงานที่ถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้านั้น กลายเป็นหัวหน้างานที่ดี ก็เลยมีการอบรมหัวหน้างานในเรื่องนี้ แต่เรามักไม่ค่อยเห็นองค์กรใดที่มีการอบรมการเป็นพนักงานที่ดีให้กับกลุ่มพนักงาน จริงๆ แล้ว เราต้องการพนักงานที่ดีเช่นกัน เพื่อให้หัวหน้างานที่ดีสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น
  • อบรมเรื่องการประเมินผลงานให้กับหัวหน้า แต่ไม่เคยให้ความรู้เรื่องนี้แก่พนักงาน เรื่องของการประเมินผลงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะเกิดปัญหาในองค์กร พอเกิดปัญหาขึ้น ก็แก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน จากนั้นก็อบรมให้กับกลุ่มหัวหน้างานได้รับทราบวิธีการประเมินแบบใหม่ แต่กลับลืมอบรมกลุ่มพนักงาน เพราะจริงๆ แล้วเรื่องของการประเมินผลงานนั้น เป็นเรื่องของหัวหน้าประเมินลูกน้อง ดังนั้นกลุ่มลูกน้องก็ควรจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้ด้วย ว่ามีวิธีการในการประเมินผลงานอย่างไร ผลงานเขาดูกันที่อะไรบ้าง แล้วถ้าเราอยากจะได้ผลงานที่ดี เราจะต้องทำตัวอย่างไร และต้องทำผลงานอย่างไร ฯลฯ แล้วปัญหาในเรื่องของการประเมินผลงานก็น่าจะดีขึ้นได้บ้าง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจในเรื่องนี้เหมือนกัน
  • อบรมแต่วิธีการให้ Feedback กับหัวหน้า แต่ไม่เคยอบรมเรื่องวิธีการรับ Feedback แก่พนักงาน ปัจจุบันนี้เรื่องของการบริหารผลงานเป็นเรื่องที่หลายองค์กรนำเอามาใช้ โดยที่หัวหน้างานจะต้องเรียนรู้วิธีการให้ Feedback ผลงานให้กับลูกน้องของตนเอง และก็มักจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องนี้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดทักษะในการให้ Feedback แต่เอาเข้าจริงๆ คนที่ถูก Feedback เอง ก็ควรจะได้รับการอบรมเรื่องของวิธีการรับ Feedback อย่างไรให้เกิดการพัฒนาด้วยเช่นกัน เพราะบางครั้งหัวหน้าให้ Feedback ดีแล้ว แต่ลูกน้องไม่เปิดใจรับฟังก็มี ฯลฯ ผมเองมองว่า ในเรื่องของ Feedback นั้น มันสำคัญทั้งคนให้ และคนรับ ทั้งสองฝ่ายจะต้องเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้ Feedback ที่ให้กันนั้น เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
  • อบรมเรื่องการเป็น Coach แต่ไม่เคยให้ความรู้แก่ผู้ถูก Coach หัวหน้างานมักจะต้องสอนงานเป็น ดังนั้นก็เลยมีเรื่องของการ Coaching เข้ามา ที่จะต้องเรียนรู้ และทำให้เป็น ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ให้หัวหน้างานมาอบรมเทคนิควิธีในการเป็น Coach ที่ดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่อีกคนที่จำเป็นต้องให้ความรู้กับเขาด้วยเช่นกัน ก็คือ คนที่ถูก Coach ซึ่งก็คือกลุ่มพนักงานที่ถูกสอนงาน ว่าจะต้องทำตัวอย่างไร มีวิธีการเรียนรู้งานอย่างไรจากหัวหน้างานที่สอนงานเรา และการสอนงานนั้นจะมีเทคนิควิธีการอย่างไร ฯลฯ จะได้ปรับตัวให้เข้ากับการสอนงานของหัวหน้าได้ด้วยเช่นกัน
  • อบรมการเป็นผู้นำที่ดี แต่ไม่มีการอบรมเรื่องการเป็นผู้ตามที่ดี การที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้ ก็คงต้องมีผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกัน การที่หัวหน้าเรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดีได้แล้ว ก็ควรจะให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันได้รู้เรื่อง และรับรู้บทบาทของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนใหญ่เรื่องเหล่านี้มักจะเป็นเรื่องระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ให้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียนรู้ไปฝ่ายเดียว เพราะจะทำให้การทำงานจริง ไม่ได้ผลตามที่เราต้องการ เพราะรู้แค่เพียงฝ่ายเดียวนั่นเองครับ ดังนั้นถ้าจะให้เรื่องราวที่กล่าวไปข้างต้นได้ผลจริงๆ ในทางปฏิบัติ เราก็ควรจะให้ความรู้ และทักษะกับทั้งสองฝ่าย โดยให้เห็นบทบาทซึ่งกันและกัน และเรียนรู้บทบาทของกันและกันอย่างเข้าใจ

พอถึงเวลาที่ต้องทำงานร่วมกันจริงๆ จะได้เกิดความเข้าใจกัน และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนั่นเองครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s