ผู้นำที่ดีเขาจูงใจพนักงานกันอย่างไร

?????????????????

เรื่องของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนั้น เป็นอีกเรื่องที่ผู้นำทุกคนยังคงต้องเรียนรู้ และพยายามหาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในทีมงานของตนเอง งานวิจัยเรื่องของการสร้างแรงจูงใจในยุคหลังๆ ก็มักจะเน้นว่า การใช้เงินหรือค่าตอบแทน หรือ การใช้มาตรการลงโทษในรูปแบบต่างๆ นั้น ไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการที่จะทำ หรือไม่ทำอะไรในระยะยาวได้เลย เพราะถ้าเราไม่ให้เงิน หรือเลิกลงโทษเมื่อไหร่ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นทันที

ในระยะหลังมานี้ เรื่องของการสร้างแรงจูงใจจะเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นจากภายในตัวของพนักงานเอง ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะของผู้บริหารและตัวผู้นำเองที่จะทำให้พนักงานรู้สึกมีพลังในการทำงาน และมีแรงจูงใจในการทำงานโดยออกมาจากภายในตัวของพนักงานเอง ไม่ใช่มาจากเงิน หรือ การลงโทษ

ผู้นำที่ดีจึงต้องรู้จักที่จะดึงพลัง และแรงจูงใจในตัวพนักงานออกมาให้ได้ ซึ่งสิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเทคนิควิธีการที่พอจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้จากภายใน

  • ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้นำที่ดีจะนำโดยทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ใช่เอาแต่สั่งๆๆๆ แต่ตัวเองกลับไม่เคยทำในสิ่งที่สั่งเลย ถ้าเราสามารถหาพนักงานที่ดี และมีความเหมาะสมกับองค์กร เมื่อผู้นำทำตนให้เป็นตัวอย่างแล้ว พนักงานก็จะมีแรงจูงใจในการทำสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง เพราะไม่ได้ทำเพราะถูกสั่ง ถูกบังคับ หรือถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษ นายทำได้ลูกน้องก็ทำตามเหมือนกัน
  • กระตุ้นทีมงานให้ทำงานร่วมกัน ผู้นำที่ดี จะเป็นคนที่คอยกระตุ้นสมาชิกในทีมให้ทำงานร่วมกันอย่างดี จะบอกเป้าหมายในการทำงานของทีม ว่าเราจะต้องร่วมกันไปสู่เป้าหมายอะไรบ้าง อย่างไร และจากนั้นก็จะคอยบอกความคืบหน้าของงานที่ทีมได้ทำไว้ ว่าไปถึงไหนแล้วเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เพื่อทำให้ทีมงานทุกคนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการทำงาน และประสบความสำเร็จร่วมกัน เวลาที่มีพนักงานบางคนในทีมหมดพลัง ผู้นำก็จะไม่ทิ้ง แต่จะเข้าไปพูดคุย สอบถาม และจะให้กำลังใจเสมอ เพื่อให้ทั้งทีมไปด้วยกัน เมื่อทีมงานมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงตัวผู้นำทีม ก็เป็นผู้นำที่คอยใส่ใจช่วยเหลือ แรงจูงใจภายในตัวพนักงานก็สามารถเกิดขึ้นได้
  • ส่งเสริมให้พนักงานเติบโต ผู้นำที่ดี จะไม่ใช่แค่เพียงใช้งานพนักงานไปเรื่อยๆ แต่จะพยายามสร้างพนักงานให้เป็นพนักงานที่มีความเก่งมากขึ้น สร้างพนักงานให้เป็นคนที่มีฝีมือที่ดีขึ้น ผู้นำที่ดีจะคอยสังเกต และดูผลงานของพนักงานที่ออกมาว่ามีอะไรที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นบ้าง และจะพยายามช่วยพนักงานคนนั้นให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
  • ส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์เป็นธรรม สิ่งที่ทำลายแรงจูงใจภายในของพนักงานได้มากที่สุดก็คือ ความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมของผู้นำ ดังนั้น ผู้นำที่จะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ พูดคำไหนคำนั้น ไม่ใช่พูดอย่างทำอย่าง และทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส อธิบายได้ ไม่หลบๆ ซ่อนๆ อีกทั้งยังไม่ส่งเสริมให้คนมาประจบประแจง พนักงานที่จะได้ดี ก็ต้องมาจากผลงานและพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่านั้น เวลาที่มีพนักงานมานินทาคนอื่นให้ฟัง หรือให้ร้ายพนักงานคนอื่น ผู้นำที่ดีจะไม่เชื่อในทันที และจะไม่เอาเรื่องไร้สาระเหล่านี้มาทำให้เกิดความขัดแย้งในทีมงานเด็ดขาด ผู้นำที่ดีจะชื่นชม และให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีผลงานที่ดี มีพฤติกรรมที่ดี เหมาะสมemployee-motivation
  • มีความหวังเสมอ ผู้นำที่ดีจะสร้างแรงจูงใจภายในตัวพนักงานด้วย การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก สร้างความหวังที่มีเหตุผลให้กับพนักงานในทีม เวลาพนักงานเครียด ก็จะพยายามช่วยผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อลดความตึงเครียดในการทำงานลง ไม่ใช่ยิ่งทำตัวเครียดมากขึ้นไปอีก หรือยิ่งไปกดดันพนักงาน เพื่อทำให้เขารู้สึกเครียดมากขึ้น เพราะเชื่อว่ายิ่งกดดันพนักงานจะยิ่งทำงานได้ดี ซึ่งจริงๆ เป็นความเชื่อที่ผิด ถ้าทำแบบนี้จะยิ่งทำให้แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • ไม่ปิดกั้นความคิดใหม่ๆ พนักงานจะมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่ดีก็ต่อเมื่อ ความคิดของเขาได้รับการยอมรับ หรือไม่ถูกปิดกั้นความคิดจากตัวผู้นำเอง ดังนั้นผู้นำที่ดี จะเป็นคนที่เปิดใจ ฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยไม่ไปพูดดักคอ หรือพูดตัดบทพนักงาน แค่เพียงเพราะว่าตนเองรู้เรื่องแล้ว แต่จะรับฟัง และใช้คำถามเพื่อสอบถามไปเรื่อยๆ บางครั้งก็ใช้คำถาม เพื่อจูงให้พนักงานคิดต่อยอดออกไปเรื่อยๆ หรือคิดไปในทางที่ถูกต้อง และจากนั้นก็จะพูดให้กำลังใจพนักงานในความคิดที่เสนอมา
  • ให้ Feedback อย่างสม่ำเสมอ ผู้นำหลายคนเชื่ออย่างผิดๆ ว่า การให้ Feedback จะเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจ และเป็นตัวลดแรงจูงใจของพนักงานลงมากกว่า ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ถ้าเราสามารถให้ Feedback แก่พนักงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และให้ด้วยความรัก ความใส่ใจแล้ว พนักงานกลับจะมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นไปอีก ทั้งๆ ที่บางครั้ง Feedback ที่ผู้นำให้มานั้นอาจจะเป็นในแง่ลบด้วยซ้ำไป แต่ด้วยผู้นำที่ดีนั้น จะคอยส่งเสริม และให้กำลังใจ รวมทั้งสร้างพนักงานให้เก่งขึ้น ก็เลยยิ่งทำให้ Feedback เป็นเครื่องมือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ดีกว่า
  • ใส่ใจในทุกข์สุขของพนักงานอย่างจริงใจ ผู้นำที่ดี แม้ว่าจะไม่ได้สนิทสนมกับพนักงานเป็นการส่วนตัวก็ตาม แต่เขาจะเป็นคนที่ให้ความจริงใจกับพนักงานในทุกเรื่อง ไม่ว่าพนักงานจะประสบกับความทุกข์สักแค่ไหน ก็จะให้กำลังใจ และให้ความเมตตาแก่พนักงานคนนั้น ด้วยใจจริงๆ ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกซาบซึ้ง และสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นแรงจูงใจภายในตัวพนักงานได้

moraleจะสังเกตได้ว่า เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในตัวพนักงานเองนั้น ไม่มีข้อไหนเลยที่ใช้เงิน ค่าตอบแทน หรือ การลงโทษมาเป็นตัวกระตุ้น แต่จะใช้ความรู้สึก ใช้บรรยากาศ และความหวังดี ความจริงใจที่ให้ ใช้ความเมตตา และความรัก ใส่ลงไปในตัวพนักงาน และด้วยความหวังดีเหล่านี้ ก็จะกลายเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจจากภายในตัวพนักงานขึ้นมาได้

ซึ่งถ้าผู้นำทุกคนทำได้แบบนี้จริงๆ ทีมงานทั้งทีมจะเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยใจจริงๆ ผลงานก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วสุดท้ายเรื่องของค่าตอบแทนมันก็จะเข้ามาตอบแทนเพื่อเป็นรางวัลภายนอกอีกที

การที่ผู้นำที่ดีจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานอย่างถาวร จงอย่าใช้แต่เรื่องค่าตอบแทน และการลงโทษมาเป็นตัวกระตุ้นหลักเลยครับ เพราะใช้ได้ไม่นานมันก็จะหมดไป แต่ถ้าใช้ใจ ยิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้น ยิ่งใช้ยิ่งงอกเงย และมีให้ใช้อย่างไม่มีวันหมดครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s