Podcast HR Talks EP.7: Soft Skills พื้นฐาน ของผู้จัดการที่ดี: 3. การสร้างทีมงานSoft Skills ตัวที่ 3 สำหรับผู้จัดการที่ดี คือ การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง ผู้จัดการจะต้องสามารถสร้างทีมงานที่ดีได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายในทีมได้ และป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

  Soft Skills ตัวที่ 3 สำหรับผู้จัดการที่ดี คือ กา…