About

pkp-jp22

ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ Think People Consulting Co., Ltd.

Think People Consulting Co., Ltd. เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ช่วยลูกค้าในการออกแบบระบบงานทางด้าน HR และช่วย Implement ระบบ HR ให้เกิดขึ้นจริงได้ในบริษัท

ประสบการณ์: ทำงานที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ การวางระบบบริหารค่าตอบแทน การวางระบบบริหารผลงาน การจัดทำตัวชี้วัดผลงาน การจัดทำการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรที่บรรยาย:

 • การบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างมีประสิทธิผล
 • การวางโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารเงินเดือน
 • การบริหารผลงาน
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลงาน
 • การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา
 • การจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน
 • การประเมินค่างาน
 • การพัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย

ผลงานเขียน/แปล

 • แปลหนังสือเรื่อง การสรรหาและรักษาบุคลากร ของสำนักพิมพ์ expernet
 • Happy ไล้เหลี่ยว : 32 เคล็ดลับนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ
 • HR Story:เรื่องราวภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Email พูดคุยกันได้ที่ : pkppan@gmail.com


โฆษณา