การสร้างความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงานของพนักงาน ที่องค์กรสามารถทำได้

การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้…