จ่ายเท่ากัน หรือให้เหมือนกัน แปลว่าเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน จริงหรือ

เคยได้ยินเหตุผลของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่คุยกับพน…