Our Services

Job-Evaluation

logo_coloredThink People Consulting Co., Ltd

เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้บริการทางด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร โดยเราจะให้บริหารโดยจะให้ความสำคัญไปที่เรื่องของการทำเอาระบบ HR ที่ได้วางระบบไว้ ไปใช้งานได้จริงในทางปฎิบัติ เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย ที่เข้าใจวัฒนธรรม และบริบทของการทำงานแบบไทยๆ ซึ่งเราสามารถนำเอาความเป็นสากลมาเชื่อมต่อกับความเป็นไทยได้อย่างราบรื่น โดยที่ลูกค้าของเรา ก็สามารถมีระบบ HR ที่เป็นสากล แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบไทยไว้ได้อย่างดี

 รูปแบบการให้บริการของเรา

talent keepThink People Consulting ให้บริการลูกค้าโดยมีกลุ่มที่ปรึกษาทางด้าน HR ที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยลักษณะในการให้บริการจะแบ่งออกเป็น

 1. HR Coaching โดยเราจะส่งปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเข้าไป Coach ทีมงาน HR ของบริษัทให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละเรื่อง รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. HR Solution Project เป็นลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าในรูปแบบของงานวางระบบ HR ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะคำนึงถึงการนำเอาระบบไปใช้งานได้จริง และช่วยลูกค้าในการ Implement ระบบที่วางไว้จนสามารถใช้งานได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งงานโครงการนี้จะขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่ได้ตกลงกันระหว่างที่ปรึกษากับลูกค้า

ความเชี่ยวชาญที่ส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา

 • developing people123Find Talents: Think People Consulting ช่วยวางระบบการสรรหา และคัดเลือกคนเก่งให้กับองค์กร โดยอาศัยการออกแบบเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน พร้อมทั้งระบบการสรรหาคัดเลือก เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเอาระบบเหล่านี้ไปค้นหา และคัดเลือก คนเก่ง และคนที่เหมาะสม เพื่อเข้ามาสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

 • Develop People for Success: Think People Consulting ให้บริการทางด้านการวางระบบการพัฒนาพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กรได้อย่างมีทิศทาง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

Competency Development: การวางระบบสมรรถนะ และการพัฒนาพนักงานบนพื้นฐานของ Competency การจัดทำ Training Roadmap เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานได้อย่างชัดเจน

Career Path Development: การวางระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่ง/เลื่อนระดับงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงาน และทำให้พนักงานรู้สึกว่าทำงานกับองค์กรแล้วสามารถที่จะเติบโตก้าวหน้าไปตามสายอาชีพที่ทำอยู่

 

 •  salaryRewarding People: Think People Consulting ให้บริการทางด้านการวางระบบการบริหารค่าตอบแทนให้กับลูกค้า โดยจัดทำระบบตั้ืงแต่พื้นฐานที่สำคัญ จนลูกค้ามีระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย

การประเมินค่างาน (Job Evaluation) Think People Consulting มีระบบประเมินค่างานที่เป็นระบบสากล ใช้ง่าย และมีเหตมีผลรองรับ เพื่อสามารถที่จะประเมินค่างานของตำแหน่งงานในทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว และสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลรองรับ

การวางโครงสร้างเงินเดือน Think People Consulting เรามีการทำ Compensation and Benefits Survey ซึ่งสามารถนำข้อมูลค่าตอบแทนมากำหนดอัตราเงินเดือน และโครงสร้างเงินเดือนที่ทัดเทียมกับตลาด เพื่อที่จะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานมือดีไว้ได้

วางระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance): Think People Consulting วางระบบบริหารค่าตอบแทนตามผลงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน ระบบการจ่ายโบนัสพนักงานตามผลงาน และระบบค่าตอบแทนจูงใจรูปแบบต่างๆ (Incentive Pay) เพื่อเป็นการตอบแทนผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

วางระบบบริหารสวัสดิการ (Benefits): Think People Consulting ให้บริการในการศึกษาวิเคราะห์ระบบสวัสดิการ และเปรียบเทียบกับสวัสดิการในตลาด รวมทั้งวางระบบการบริหารสวัสดิการให้ได้ตรงกับความต้องการของบริษัท และพนักงาน รวมทั้งออกแบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานที่แตกต่างกันออกไป

 performance_management

 •  Performance Management : Think People Consulting ให้บริการวางระบบบริหารผลงานให้กับองค์กรที่ต้องการระบบริหารผลงานที่เป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลงาน และการให้รางวัลพนักงานได้ตามผลงานที่แท้จริง

กำหนดตัวชี้วัดผลงาน : Think People Consulting ช่วยลูกค้าในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และตำแหน่งงาน โดยเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงานในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน

Performance Feedback and Coaching: Think People Consulting จะวางระบบในการสื่อความผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ Feedback ผลงานกับพนักงาน และการสอนงาน Coaching เพื่อให้การบริหารผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Performance Appraisal: Think People Consulting จะดำเนินการจัดทำระบบการประเมินผลงานโดยอาศัยข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดผลงานที่ได้กำหนดไว้ และ Competency ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน รวมทั้งออกแบบฟอร์มในการบริหารผลงาน ตลอดจะระบบการคิดคะแนนผลงาน เพื่อให้มีข้อมูลผลงานของพนักงานในการพัฒนา และการให้รางวัลอย่างเป็นธรรม

Link Performance to Pay System: Think People Consulting จะช่วยลูกค้าในการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลงานกับระบบการให้รางวัลผลงานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้โบนัสตามผลงาน และการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน ตลอดจนระบบ Incentive ตามผลงาน เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทำผลงานได้ดี ด้วยความเป็นธรรม

18 คิดบน “Our Services

  • เรียนคุณชาตรี

   ผมส่งอีเมล์ไป แต่ตีกลับมาครับ ผมรบกวนขออีเมล์อีกสักครั้งนะครับ ขอบคุณมากครับ

 1. ภูริวัจน์ ประเสริฐพัชร์, HR Manager บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด์) จำกัด พูดว่า:

  ขอเรียนสอบถามอาจารย์ครับ ” เงินได้รวม ” ที่ระบุในรายงานผลสำรวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการปี 2558-2559 ของ PMAT หมายความรวมถึง ผลประโยชน์และสวัสดิการทุกอย่างที่ตีมูลค่าเป็นเงินได้ และโบนัสและค่าล่วงเวลาด้วย ใช่หรือไม่ครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ

  • เงินได้รวมในรายงาน ของ PMAT นั้นเป็นเงินได้รวมที่รวมเฉพาะเงินได้ที่เป็นค่าตอบแทนเท่านั้นครับ ไม่มีค่าล่วงเวลา ไม่มีเงินค่าเบี้ยกันดารต่างๆ ครับ และไม่มีสวัสดิการครับผม

 2. เรียน อาจารย์
  พอดีไปเรืยนกับอาจารย์เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ค่างานมาค่ะ
  และจะนำมาประเมินที่หน่วยงาน อยากทราบว่าการให้คะแนนปัจจัยมีหลักในการกำหนดอย่างไรค่

  • ต้องอธิบายกันยาวเลยครับ จริงๆ ในห้องวันนั้นผมมีบอกวิธี และที่มาของระบบให้ฟังเหมือนกันนะครับ ไม่ทราบพอคุ้นๆ มั้ยครับ เพราะเขียนอธิบายมันยากมากครับ

 3. เรียนอาจารย์ครับ
  เนื่องจากผมจะส่งโครงงานนวัตกรรมการจัดการทางด้าน HR
  สิ่งที่ผมมองเห็นคือ ในวันนี้ เงินพิเศษที่จะถูกแบ่งให้แต่ละบุคคล จัดสรรผ่านผู้บริหารหนวยงาน ซึ่งจัดสรรจาก “ปริมาณคน”
  ซึ่งทำให้องค์กรเกิดความล้มเหลวเรื่องการบริหารคน เพราะผู้บริหารแต่ละหน่วยงานก็ต่างต้องการ คน มากขึ้น มากกว่าการพัฒนาคนให้ เก่ง ขึ้น เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งของเงินพิเศษก้อนนี้เพิ่มขึ้น

  การเปลี่ยนแปลง ทางหน่วยงานHR ก็ไม่กล้า เพราะคนที่เห็นด้วยกับวิธีนี้คือส่วนใหญ่ (ซึ่งปัญหามันถูกหมักหมมมานานมาก ทำให้การ Recuit คน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละหน่วยงานที่งานง่าย ส่วนหน่วยงานไหนงานยากๆคนก็จะไม่อยากย้ายมา)

  ทีนี้เบื้องต้นที่เขาให้ส่งโครงงานนี้คือ หาแหล่งอ้างอิงและวิธีจัดการเบื้องต้น ผมมองว่าเราควรทำ Key Factors ระดับหน่วยงานที่จะประเมินว่า หน่วยงานนั้นๆ มีค่างานสำหรับองค์กรเท่าไหร่ เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินพิเศษ การบริหาร คน ภายใน ก็จะเปลี่ยนแนวคิดที่เน้นคนเก่ง แต่ น้อย เพื่อให้แต่ละคนได้ส่วนแบ่งที่ มาก

  แนวคิดนี้เหมาะสมเพียงใด แล้วมีบทความ หรือการวิจัยใดๆ Support ไหมครับ ถ้าโครงงานนี้ผ่าน คงได้เข้าหาอาจารย์เรื่อง Key factors เหล่านี้อีกมากเลยครับผม

 4. สวัสดีค่ะอาจารย์

  ที่บริษัทกำลังจะจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ซึ่งอยู่ในช่วงหา Consult ค่ะ รบกวนขอรายละเอียดเบื้องต้นด้วยค่ะ
  สามารถติดต่อที่ nof.idea@gmail.com

  ขอบคุณมากค่ะ
  น้ำฝน

 5. สวัสดีครับ อ.ประคัลภ์

  ผมธาตรี (เคมีแมน) ครับ ประมาณวันที่ 29 ก.ค. 59 ผมมีแผนจะจัด In-house หลักสูตร “การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองค์กร” ที่โรงงานสระบุรีครับ
  จะรบกวนขอรายละเอียดจากอาจารย์ดังนี้ครับ
  1.Quatation (จัด 1 วัน ที่โรงงานสาขาพระพุทธยาท จ.สระบุรี)
  2.Couse out line
  3.อาจารย์สะดวกเป็นวิทยากรให้เคมีแมนในวันดังกล่าวไหมครับ

  รบกวนอาจารย์ส่งข้อมูลถึงผมทาง E-mail : thatreet@chememan.com ครับ
  ขอบคุณครับ
  ธาตรี ตุลยเมธี
  บจก.เคมีแมน
  0-2661-9734-8 ต่อ 104

 6. สวัสดีครับ อาจารย์ ผมจะขอติดต่ออาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการทำโครงสร้างเงินเดือน ครับ รบกวนอาจารย์ ติดต่อกลับทางอีเมลด้วนะครับ

 7. สวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับบทความครับ มีประโยชน์มาก จริง ๆผมลงทะเบียนและได้รับบทความพี่ส่งเข้าอีเมลตลอด แต่รู้สึกว่าช่องทางการพูดคุยที่เขียนใน Blog หรือส่งอีเมล มัน respond ได้ไม่รวดเร็วเท่า chat windows ลองหาชื่อพี่เพื่อ Add friend บน FB แต่ไม่พบครับ พอดีผมสอนด้าน HRD อยู่ที่บางแสน ความรู้ที่ได้รับขออนุญาตนำไปเล่าต่อให้นิสิตที่เรียน HRD ที่ม.บูรพานะครับ แล้วจะ Assign งานให้นิสิตเข้ามาอ่านทุก ๆ บทความของพี่ด้วยเพื่อupdate มุมมองและวิธีคิดครับ

 8. สวัสดีครับอาจารย์ ประคัลภ์ ทาง บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง มีแผนจะทำระบบ Career Path จึงอยากทราบรายละเอียด หรือ timeline รบกวนติดต่อกลับด้วยครับ

 9. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  รบกวนสอบถามค่ะ การตัดเกรดพนักงานในฝ่ายควรเป็นหน้าที่ของใครคะ
  1. ผู้จัดการของฝ่ายนั้น หรือ 2. ตั้งคกก. (รวมผู้จัดการฝ่ายอื่น แต่กลุ่มงานเดียวกัน)
  ขอบคุณมากค่ะ

  • จริงๆ ก็ทำได้ทั้งสองแนวทางนะครับ แล้วแต่ว่าระบบประเมินผลงานของบริษัทเป็นอย่างไรครับ การให้หน่วยงานอื่นมาเป็นกรรมการด้วย ก็จะดี ตรงที่สามารถที่จะให้ความเห็นได้ว่าพนักงานคนไหนเป็นอย่างไร ในกรณีที่กรรมการคนนั้นเคยทำงานกับพนักงานคนนั้น ก็จะลดความลำเอียงจากนายโดยตรงลงไปได้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s