ระบบการประเมินผลงานมีปัญหา จะทำให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น มีปัญหาได้เช่นกัน

ปกติแล้ว เมื่อเรารับพนักงานเข้ามาทำงาน สิ่งที่องค์กรมัก…