ถ้าเริ่มมีอาการต่อไปนี้ แสดงว่าเราเหนื่อยล้ากับการทำงานมากแล้ว

การทำงานทุกวันนี้มันเหมือนไม่มีเขตแดน หรือขอบเขตอะไรใดๆ…